۱۳۹۷/۰۷/۱۴
۸:۲۶ ب٫ظ

مركز مطالعات«وحدت عربی» در بيروت كتابی با عنوان «انديشه فلسفی معاصر در لبنان»را كه با همكاری چند تن از مؤلفين عرب نگاشته شده است اخيرا منتشر كرد.

«اندیشه فلسفی معاصر در لبنان» منتشر شد

 به گزارش الأمه:

اين كتاب نگاهی به ديدگاههای بيش از بيست فيلسوف لبنانی و عرب نموده و تاريخچه ای از وضعيت فلسفه در اين كشور به ويژه در دهه شصت ميلادی قرن گذشته كه دوران شكوفايی فلسفه در جهان عرب و در اين كشور است ارائه می نمايد. همچنين اين كتاب به توانمندی انديشه فلسفی در توسعه و رشد اجتماعی، فرقه ای، دينی و سياسی اشاره نموده و دلايل عدم رشد فلسفه در لبنان را وجود جامعه ای فرقه ای و چند مذهبی در اين كشور می داند چرا كه ريشه های فلسفی به ريشه دينی مرتبط بوده و اصالت همزيستی اديان و مذاهب در اين كشور باعث شده تا انديشه فلسفی از ثبات برخوردار نباشد.

اين كتاب تلاش نموده تا ديدگاههای مختلف فيلسوفان و متخصصان فلسفه در لبنان را در بوته نقد قرار داده و مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. اين كتاب فراتر از معرفی ساده تاريخچه فلسفه در لبنان بوده و نگاه ها را به سمت بررسی منتقدانه و سازنده آراء و نظريات فلسفی متوجه می سازد.

 

منبع: رایزنی فرهنگی ایران_ بیروت