۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۳:۰۶ ب٫ظ

انتشارات دار اجيال المصطفی وابسته به جمعيت تعليم دينی اسلامی در بيروت كتابی با عنوان« راهبردهای آموزش دينی» نوشته دكتر محمدرضا فضل الله را در نه بخش و 303 صفحه به شرح ذيل منتشر كرد.

«راهبردهای آموزش دینی» منتشر شد

به گزارش الأمه:

در بخش نخست با عنوان«نگاهی معرفتی به تربيت دينی» ابعاد مختلف تربيت دينی و ويژگيهای آن را معرفی می نمايد.

در بخش دوم با عنوان«اهداف عمومی و خصوصی تربيت دينی» به معرفی اهداف تربيت دينی و ميزان توانمندی روش های تدريس می پردازد.

در بخش سوم با عنوان«مراحل تحول احساس دينی در كودكان و نوجوانان» بحثی را در مورد دوران كودكی و تربيت دينی مطرح و سپس به مراحل تحول احساسات دينی در كودك و دوران نوجوانی اشاره می كند.

در بخش چهارم با عنوان« برنامه ريزی و آماده سازی» طرح ها و برنامه ريزی های لازم در خصوص تربيت دينی را شرح می دهد.

بخش پنجم با عنوان«روش های آموزش عمومی در تربيت دينی» به ويژگی های آموزش دينی و خصوصيات راهبردی عمومی آموزش دينی اشاره می كند.

بخش ششم با عنوان«روش های ويژه آموزش در تربيت دينی» به بحث آموزش قرآن كريم و روش های نوين تفسير حديث نبوی، تدريس اخلاق اسلامی، تدريس سيره نبوی، احكام فقهی، مسائل و داستانهای دينی  اختصاص دارد.

 

منبع: رایزنی فرهنگی ایران_بیروت