ارسلان فتحي پور

ارمنستان برای توسعه روابط با ایران اهمیت فراوان قائل است

رييس گروه دوستي پارلماني ارمنستان و ايران گفت كه 'كشورش براي توسعه هر چه بيشتر روابط با ايران اهميت فراوان قائل است'.