حنان القعود

رمان نویسان زن سعودی، میان ناله بر خویشتن و ابلیس انگاری مرد

هروقت صحبت از رمان نویسان زن سعودی می‌شود بحث می‌کشد به سقف آزادی‌‌آنها یا فضایی که برای پیش بردن روایتشان انتخاب می‌کنند و در نهایت هم گفت‌وگو با متانت به متن و اسلوب روایی می‌رسد.