سپهبد محمد بدر

کمیته هماهنگی اربعین با بررسی سه محور جدید برگزار شد

دومین نشست کمیته هماهنگی اربعین میان ایران و عراق به سه موضوع حمل و نقل زئران، ورود دارو و تجهیزات پزشکی محدود موکب ها و امور بانکی اختصاص یافت.