مشکاة الانوار

کتاب “کنوز النجاح” از سوی آستان مقدس حسینی منتشر شد

مجمع علمی میراث اهل بیت (علیهم السلام) وابسته به آستان مقدس حسینی از انتشار کتاب "کنوز النجاج" نوشته شیخ علی بن حسن طبرسی خبر داد.