مهندس تقریب

گذری درباره مردی که این روزها از میان ما رفت

شیخی در آرزوی تقریب امت