مولوی شکور علی روحانی نوربخشی

روحانی اهل سنت شهر گلگیت:

روش زندگی مدعیان عشق امام حسین (ع) باید حسینی باشد

تاکید کرد: مولوی سلطان رئیسی در مراسم یوم الحسین گفت: همه ما مدعی پیروی و عشق امام حسین (ع) هستیم، پس روش زندگی مدعیان عشق امام حسین (ع) باید حسینی باشد.