پست مدرنیسم

مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان معاصر عربی

اسامه البحیری منتقد در کتاب «مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان معاصر عربی» که اخیراً توسط انتشارات «النابغه» در قاهره منتشر شده، در بررسی چند رمان معاصر عربی در مصر، سعودی، یمن و سودان بر چند محور نقدی تمرکز می‌کند.

دیدار بر پل بروکلین

داستان «دیدار بر پل بروکلین» دیدگاه‌های فلسفی و انسانی خاصی دارد که داستان را متمایز می‌کند و به آن بعدی ویژه می‌دهد. از طرف دیگر داستان مذکور به خاطر مطرح کردن پرسش‌های مهم و مربوط به زندگی مدرن از دیدی هستی‌شناسانه و متافیزیکی برخوردار است.