پست مدرنیسم

دیدار بر پل بروکلین

داستان «دیدار بر پل بروکلین» دیدگاه‌های فلسفی و انسانی خاصی دارد که داستان را متمایز می‌کند و به آن بعدی ویژه می‌دهد. از طرف دیگر داستان مذکور به خاطر مطرح کردن پرسش‌های مهم و مربوط به زندگی مدرن از دیدی هستی‌شناسانه و متافیزیکی برخوردار است.