نصرت الله حسینی

اتصال چهار قاری و حافظ قرآن به سلسله قراء جهان اسلام

با اجرای سیزدهمین دوره اقراء، ۴ نفر از اساتید به نام کشور به سلسله قراء جهان اسلام پیوستند.