اذان

اشتیاق مؤذن ۱۲۰ ساله به قرائت اذان در عربستان

«سعد بن عمر آل عاطف» مؤذن ۱۲۰ ساله عربستانی است که عمر خود را در خدمت به مسجد و قرائت اذان در ۵ نوبت در روز، گذرانده است.