سفر مجازی

سفری مجازی به عمان

الأمه در سفرهای مجازی خود اینبار مسافران را به مقصدعمران خواهد برد و طی یک گزارش تصویری تفرجی در این کشور خواهد کرد.

سفری مجازی به مصر

الأمه در سفرهای مجازی خود اینبار مسافران را به مقصد مصر خواهد برد و طی یک گزارش تصویری تفرجی در این کشور خواهد کرد.

سفری مجازی به کشور پاکستان

الأمه در سفرهای مجازی خود اینبار مسافران را به مقصد پاکستان خواهد برد و طی یک گزارش تصویری تفرجی در این کشور خواهد کرد.

در این روزهای کرونایی با الأمه سفر کنید

سفری مجازی به کشور لبنان

الأمه در سفرهای مجازی خود اینبار مسافران را به مقصد لبنان خواهد برد و طی یک گزارش تصویری تفرجی در این کشور خواهد کرد.

در این روزهای کرونایی با الأمه سفر کنید

سفری مجازی به کشور افغانستان

الأمه در سفرهای مجازی خود اینبار مسافران را به مقصد افغانستان خواهد برد و طی یک گزارش تصویری تفرجی در این کشور خواهد کرد.