الجزایر،

عالم اهل‌ سنت لبنانی

بدعت دانستن جشن میلاد نبوی بحثی انحرافی است

عالم اهل‌ سنت لبنانی بدعت‌ دانستن جشن میلاد پیامبر اسلام را بحثی انحرافی دانست و تصریح کرد: افرادی که چنین دیدگاه و تفکری دارند تحت تأثیر اندیشه‌های «ابن تیمیه» و «ابن قیم جوزیه» هستند.