ساکنان

اوضاع شهر مصراته وخیم است

در حالیکه مخالفان قذافی کنترل مصراته در در دست گرفته اند ، نبرد ها در اطراف "بریقه" و " اجدابیا " همچنان ادامه دارد.