قبیله

قدرت قبایل تونسی و لیبیایی

هدف از نوشته شدن این کتاب، اهمیت تاریخ سیاسی و اجتماعی قبیله در جوامع غرب جهان عرب و در روزگار جهانی شدن، می‌باشد. در واقع بوطالب می‌کوشد در این کتاب به مخاطبان خود تفهیم کند که قبیله از نظر فکری و سیاسی در دو کشور لیبی و تونس بسیار تاثیر‌گذار بوده است.