مجتبی فلاح‌نیا

به مسلخ می‌رود یک طفل با جرم مسلمانی

کشتار بی‌رحمانه مسلمانان در هند واکنش‌هایی را میان اهالی فرهنگ و ادب داشته است.