مذاهب

تأثیر و تأثر پیروان ادیان در بحران جهانی شیوع کرونا

با جهانی شدن بیماری کوویدـ۱۹ و فراگیر شدن بحرانی که بنیان‌های فکری بشر را دستخوش تشویش کرده، نقش ادیان و نهادهای دینی در آرامش‌بخشی و تسلی خاطر مردم در سراسر جهان، بیش از پیش برجسته شده است.