مسئولان

 اعتراض هنرمندان اردنی و بی‌تفاوتی سلطنت حاکم بر این کشور

حسین الخطیب: ما سعی کردیم تا تمام دست‌اندرکاران عرصه هنر، من جمله دربار سلنتطی اردن را متوجه کنیم که ما تا رسیدن به خواسته‌هایمان دست از اعتراض برنخواهیم داشت. این خواسته همه هنرمندان اردنی است. اما متاسفانه اگرچه این اعتراضات چندین روز است که آغاز شده اما مسئولان کوچکترین توجهی