هویت

معضلی به نام جهانی شدن هنر و فرهنگ

نکته بسیار مهم آن است که جهانی شدن فرهنگ و هنر باعث از بین رفتن هویت افراد و وابسته شدن به هویتی بی‌پایه و اساس می‌باشد. جهانی‌شدن، لطمه بزرگی را به فرهنگ‌ها وارد می‌کند. چراکه حجم وسیعی از موضوعات مهم بشری قدرت همگام شدن با خواسته‌های مصرفی مالکان قدرت فرهنگی در جهان را ندارد.

حقایق جهان عرب از زبان زنان نویسنده در مجله بانیبال

«بانیبال» مجله مهم و منحصر به فردی است که اهمیت آن در آن عربی بودنش است. یعنی این که این مجله نوشته‌های نویسندگان عرب را به انگلیسی ترجمه می‌کند نه این که مجله‌ای انگلیسی باشد که درباره ادبیات عرب سخن بگوید. اهیمت دیگر مجله «بانیبال» آن است که حقایق جهان عرب را در دو عرصه کاملا م

زبان عربی در پیچ و خم اما و اگرها

الامه_اعراب نگران آینده ی زبان عربی که دانشگاه و مهمترین محور وحدتشان به شمار می رود، هستند. زیرا به این حقیقت پی بردند که زبان عربی روبه قهقرا است بدون آنکه گسترش و انتشار یابد.