معرفی کتاب

«فروپاشی عربی» غازی العریضی

انتشارات «الدار العربیه للعلوم ناشرون» کتابی از غازی العریضی تحت عنوان «فروپاشی عربی» به چاپ رساند که او آن را به شهدای آزادی در جهان عربی هدیه کرد.