آثار

آثار شیخ دکتر احمد محمد قیس

شيخ احمد محمد قيس روحانی لبنانی و عضو تجمع علمای لبنان است كه دارای تأليفات متعددی است و بعضی از آنها در مصر با مقدمه ای از شيخ الازهر دكتر احمد الطيب منتشر شده است.