احمد العدوانی

شهر در شعرهای عربی

شهر در شعر شاعران کویتی با چهار تصویر متفاوت به کار رفته است. شهر در معنای یک ملت، یک سرزمین، شهر در مفهوم مکانی برای لذت، شهر آرزوها (مدینه فاضله) و در نهایت شهر وهم‌انگیز و مخوف.