اردو

برگزاری اردوهای فرهنگی تربیتی برای نوجوانان در نیجریه

با همکاری بخش تربیتی جنبش اسلامی نیجریه، اردوهای فرهنگی تربیتی برای نوجوانان در شهر زاریا برگزار شد.