البناء

ابراز همدردی و اعلام همبستگی گسترده لبنانی‌ها با ایران

این روزها بسیاری از اندیشمندان، سیاست مداران، هنرمندان جهان عرب و به ویژه لبنان و به دور از هرگونه گرایش‌های سیاسی، مذهبی و طایفه ای، با راه اندازی کمپین های مختلف و متعدد همچون «شما می توانید»و یا «انتم قادرون» همبستگی و همدردی خود را با ملت شریف ایران اعلام نموده اند.