الدستور

فلسطینیان با طرح صهیونیستی تشکیل دولت موقت فلسطین مخالفند.

تحليلگران وسياستمداران فلسطيني و اردني مي گويند تمامي نشانه هاي سياسي دال بر اين است كه نخست وزير رژيم صهيونيستي براي ارايه طرح سياسي جديد براي تشكيل دولت موقت فلسطين به منظور كاهش فشارهاي بين المللي عليه تل آويو، تلاش مي كند.