امیرالمؤمنین(ع)

استناد الازهر به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) برای جواز تبادل هدیه با مسیحیان

الازهر گفت: رد و بدل شدن هدیه میان مسلمان و مسیحی و تبادل تبریک اعیاد و شادی ها و مناسبت ها میان آنها از امور مشروع و بلکه مستحب است.