امیره حسن یوسف الامام

بی احترامی تبعه مصری به شیعیان بحرین برای رسیدن به پارلمان

فاطمه الحواج وکیل بحرینی از "امیره حسن یوسف الامام" به خاطر حمله وی به شیعیان بحرین و بی احترامی به اعتقادات دینی آنان، شکایت کرد.