باغ قرآنی پاکستان

استقبال بازدیدکنندگان از باغ قرآنی پاکستان

طراحی باغ قرآنی پاکستان در شهر «پیشاور» که با الهام از آیات قرآن کریم ایجاد شده، توجه بازدیدکنندگان را جلب کرده است.