تشكيلات خودگردان

20 سال اسارت برای 21 شهروند فلسطینی

" امجد ابوعصب " رئيس هيئت خانواده‌هاي اسراي فلسطيني تاكيد مي‌كند كه هر سال بر تعداد چنين اسرايي كه بيش از دو دهه از زندگي خود را در زندان‌هاي رژيم صهيونيستي سپري نموده‌اند، افزوده مي‌شود، بدون ‌آنكه در اين باره اقدامي از سوي نهاد يا سازماني بين‌المللي صورت گيرد.