تلویزیون الاقصی

صدای تلویزیون الاقصی خاموش شدنی نیست

شخصیت های سیاسی و فرهنگی لبنانی و برخی کشورهای همسو با جریان مقاومت، با گردهمایی در ساختمان شبکه تلویزیونی «المنار» جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در خاموش کردن هر صدای مخالف را به شدت محکوم کردند.