تیزر

ابتکارهای کارگردان عراقی در مبارزه با کرونا

سهم کارگردان جوان عراقی در مهار ویروس کرونا ساخت میان پرده های تلویزیونی درباره توصیه های بهداشتی و آگاهی بخشی همگانی در مقابل خطرهای این بیماری است.