جشنواره سینمایی قاهره

فیلم‌هایی درباره زن و حقوق پایمال شده‌اش در دوران جدید

زیاد سخت نیست همزمان با انتقال جشنواره سینمایی قاهره به مدیریت جدید بتوان نظمی جدید داشت، اما اجرای این نظم دشوار است. در جشنواره‌های غربی به طور کلی زمان مقدس است و امکان ندارد نمایش فیلمی بیش از پنج دقیقه تأخیر بخورد، اگر چنین اتفاقی بیفتد این هم به نظام و مراعات وقت برمیگردد.