جمعیت

نگاه آماری به پیر شدن سریع جمعیت در چین

آمارها حاكي است پير شدن جمعيت از چالش هاي بزرگ چين در سال هاي آتي خواهد بود.