حريري

هدف دادگاه حریری جنگ داخلی میان شیعه و سنی لبنان

دبيركل حزب الله لبنان ماهيت دادگاه رسيدگي به ترور رفيق حريري را سياسي خواند و گفت: هدف اين دادگاه ايجاد فتنه يا جنگ داخلي ميان شيعه و سني در لبنان است.