خبرگزاری جمهوری اسلامی

دیپلمات سومالیالیی: راهی غیر از تمکین به خواست ملتهای مسلمان وجود ندارد

قائم مقام سفارت سومالي در ايران گفت: براي سران سياسي كشورهاي در حال جنبش راهي غير از تمكين به خواست ملتهاي مسلمان وجود ندارد.