خدمات

شاخص سهام بورس کویت افزایش یافت

از بين گروه هايي كه شاخص آنها با كاهش همراه بود نيز بيشترين كاهش به گروه هاي بيمه، بانك ها و مواد غذايي تعلق داشت.