خورشید

دشمن خورشید، پهلوانی که تنها شد

این کتاب یک تراژدی و در عین حال یک داستان کمدی _ نظامی است که می‌کوشد برای دردهای روانی و فکری «منصب ریاست» درمانی بیابد و مردمی را به تصویر می‌کشد که انتظار رهبری بهتری را درسر می‌پرورانند. آنان اگر چه در شرایط نامناسب سیاسی و اجتماعی بسر می‌برند اما به این شرایط عادت نکرده‌اند