خون

کارگردان فلسطینی «خون» را می‌سازد

هانی ابواسعد کارگردان هلندی-فلسطینی اولین سریال پرخرج و انگلیسی زبان خاورمیانه را جلوی دوربین می برد.