دانشکده امور بین المللی دانشگاه دورهام

همایش اسلام‌هراسی و بیداری اسلامی در بریتانیا برگزار می‌شود

نمایندگان انجمن مسلمانان بریتانیا، نمایندگان شورای مسلمانان فرانسه، رؤسای گروه مطالعاتی اسلام مالزی بریتانیا، رئیس دانشکده امور بین المللی دانشگاه دورهام برخی شرکت کنندگان در این همایش هستند.