دهلی عزیز؛ شهری بازمانده از عصر مغول و شاعران برجسته آن

«دهلی عزیز» در هند منتشر شد/ شاعران چیره‌دست دهلی چه کسانی بودند؟

کتاب «دهلی عزیز؛ شهری بازمانده از عصر مغول و شاعران برجسته آن» نوشته سیف محمود، به همراه شرح زندگی شاعران برجسته دهلی در قرون گذشته در هندوستان منتشر شد.