رژیم

فریبکاری رژیم در خصوص مصراته / دیکتاتور دارایی های خود را به طرابلس منتقل کرد

بانی تصریح کرد: رژیم قذافی سعی دارد این گونه وانمود کند که قبایل شهر مصراته حامی معمر قذافی هستند. وی سعی دارد وانمود کند که جنگ داخلی میان قبایل لیبی وجود دارد در صورتی که این گونه نیست و این موضوع رخ نخواهد داد.