زندانيان سياسي

دعوت به برگزاری تظاهرات میلیونی در مصر

معترضان ضد دولتي در اين تظاهرات، خواهان کناره‌گيري هر چه سريع‌تر مقامات وابسته به رژيم مبارک از قدرت خواهند شد.