سابق

وزیر کشور سابق مصر محاکمه شد

'حبيب العادلي' وزير كشور سابق مصر، به اتهام صدور فرمان تيراندازي عليه مردم در جريان اعتراضاتي كه به سرنگوني رژيم سابق اين كشور انجاميد، روز سه شنبه در قاهره تحت محاكمه قرار گرفت.