سازمان كنفرانس اسلامي

بیانیه شورای همکاری برای توجیه لشکرکشی ریاض به بحرین است

دخالت نظامي عربستان در مسائل داخلي بحرين يك نوع جرم محسوب مي‌شود و بايد آن را محكوم كرد. البته اين محكوم كردن نبايد به ايران محدود شود بلكه جامعه بين‌الملل بايد آن را محكوم كند. زيرا اين دخالت نظامي عليه ملت تحت ستم بحرين است كه خواستار دستيابي به حقوق خود هستند.