سرینگر

دیوار مهربانی پس از ایران و چین،‌ در کشمیر

پس از ایران و چین که مردم آنها برخی وسایل غیرضروری خود را در قالب «دیوار مهربانی» به نیازمندان ارائه کردند، اکنون چنین طرحی نیز در منطقه کشمیر در حال اجراست.