سلامت

بیماران در مواجه با شرکتهای ناکارآمد و بلاتکلیف

اتباع عراق در پیچ و خم گردشگری سلامت در ایران

عراقی ها در پیچ و خم گردشگری سلامت در ایران به وضعیت دلال ها و واسطه های حاضر بین دو کشور در این ارتباط اختصاص یافت. در بخش سوم تلاش بر این است تا نقش شرکت های ذیربط در ارتباط با گردشگری سلامت بررسی شود.