سلیم

چشمان زنان سوری روایتگر دردهای جنگ

آثار عرضه شده در نمایشگاه هنرهای تجسمی دمشق توسط «خیرالله سلیم» هنرمند حوزه هنرهای تجسمی بیانگر واقعیت زنان دردمند سوری جنگ‌زده است چرا که زنان با توجه به تجارب، احساسات و شخصیت خود، آینه جامعه و قدرت برتر در بیان حقایق هستند.