سناتور جمهوریخواه آمریکا

مک کین خواستار شناسایی انقلاب لیبی از سوی آمریکا شد

وی گفت که آمریکا علاوه بر شناسایی این انقلاب باید از هواپیماهای با پرواز پائین علیه نیروهای وفادار به معمر قدافی حاکم لیبی استفاده کند.