شاهزاده

شاهزاده خالد بن سعود بن خالد معاون وزیر خارجه عربستان شد

اين گزارش مي افزايد، شاهزاده خالد مدير كل امور مالي و اداري وزارت خارجه بوده و پس از آن به معاونت امور اداري و مالي وزارت خارجه و اكنون به معاونت وزارت خارجه اين كشور منصوب شده است.