شرکت فرانسوی

وام90 میلیون دلاری بانک جهانی به نیجر

بانك جهاني به نيجر90 ميليون دلار (64 ميليون يورو) مي دهد تا هزينه عرضه آب آشاميدني و تصفيه آن را در بخشهاي مختلف اين كشور تامين كند.